Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 06.06.2017 - 19:51  //  aktualizácia: 06.06.2017 - 19:51  //  zobrazené: 439

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A


V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

ktoré sa uskutoční 13. júna 2017 o 14.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek


Časť II. Interpelácie poslancov


Časť III. Predkladané materiály

C. Hospodárenie mesta

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“ - materiál číslo C 1/4/2017 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - materiál číslo
C 2/4/2017 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  
D. Majetkové záležitosti

1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva
k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - materiál číslo D 1/4/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

2. Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa - materiál číslo D 2/4/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
 

F. Právne záležitosti

1. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika) - materiál číslo F 1/4/2017 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  


H. Rôzne

1. Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov - materiál číslo H 1/4/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  


Časť IV. Ukončenie

 

 

 

 


   Mgr. Jozef Belický v. r.
 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

Prílohy