Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.08.2017 - 23:30  //  aktualizácia: 09.08.2017 - 15:55  //  zobrazené: 383

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017

P O Z V Á N K A

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017,

 

ktoré sa uskutoční 10. augusta 2017 o 18.00 h. v kongresovej sále Mestského úradu v Šali s nasledovným programom:

Časť I.

1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Predkladané materiály

 

C. Hospodárenie mesta

 

  1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ĽZ na realizáciu projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ - materiál číslo C 1/6/2017  

predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ  

 

D. Majetkové záležitosti

 

  1. Nájom medzihrádzového priestoru - materiál číslo D 1/6/2017

predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

 

Časť III. Ukončenie

 

 

      Mgr. Jozef Belický v. r.

 

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

Prílohy

6_msz

(zip - 3.05 MB)