Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.09.2017 - 14:58  //  aktualizácia: 05.09.2017 - 14:58  //  zobrazené: 203

DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
ktorú v konaní zastupuje Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01  Šaľa
 (ďalej len "stavebník") dňa 14.06.2017 podala žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:
DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK,
na Ul. L. Novomeského, Ul. SNP a Ul. Nádražnej v Šali,

na pozemkoch register "C" parc. č. 1611/1, 1586/1, 1586/2, 1678/3, 1577/1, 1330/1, 2879/7, 2879/8, 1339/2, 1341, 1342/7, 1342/8 v kat. území Šaľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 1762, 1819/1, 1762/2 a 1767/4 v kat. území Šaľa, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy v zastavanom území mesta Šaľa.
Na stavbu DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK, na Ul. L. Novomeského, Ul. SNP a Ul. Nádražnej v Šali, bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa pod č. 04503/2015/SU/03479 zo dňa 29.10.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 10.12.2015.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 a § 69 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.
Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu  je  vydané právoplatné stavebné povolenie  a jedná  sa  iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa  už  na prerokovanie  žiadosti  uskutočnilo ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, a od tej doby nedošlo k zmene pomerov v  území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené  v prvostupňovom konaní  v  určenej lehote, hoci  uplatnené  mohli  byť.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

Príloha:
- situácia
Doručí sa:
účastníci (verejnou vyhláškou)
1. Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Ing. Jozef Frólo, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Slovenský pozemkový fond, Ul. Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
4. Diami s.r.o., Ul. Jánošíkova 1322/2, 927 01 Šaľa
5. Imrich Turányi, Ul. Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
6. Eva Turányiová, Ul. Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
7. Železnice slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
8. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa
9. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb a ostatným účastníkom konania
      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní,
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
10. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra
12. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 15  Šaľa
15. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01  Šaľa
17. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
18. Západoslovenská distribučná , a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
20. CableNet s.r.o., Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
21. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
22. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
23. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
24. MENERT-THERM, s.r.o., Hlboká 10/33, 927 01  Šaľa
25. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
26. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
27. MsÚ v Šali,  referát životného prostredia
28. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
29. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
Ing. Eva Zlatošová, Javorová 14, 927 01 Šaľa (splnomocnený zástupca stavebníka)
- k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016