Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.09.2017 - 16:06  //  aktualizácia: 13.09.2017 - 16:07  //  zobrazené: 283

Ekonomická komisia pozýva

P o z v á n k a

 

 zvolávam  zasadnutie ekonomickej komisie,

 ktoré sa uskutoční dňa

18.  septembra 2017

 

so začiatkom o 16.30  hod. v zasadačke MsÚ na prízemí

 

 

1.Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014

2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat –

4. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017

7. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018

8. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

11. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa

12. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

13. Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa

14. Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

15. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika

17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B,
926 01 Sereď

18. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa

19. GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala:                                                                             

Anita Petkovová