Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.09.2017 - 09:02  //  aktualizácia: 27.09.2017 - 09:03  //  zobrazené: 480

IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Spoločnosť IQ BÝVANIE s.r.o. , so sídlom Ul. Mierová 1431/55, 924 01 Galanta, IČO: 47 363 789, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť JDArch spol. s.r.o., so sídlom Ul. Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa, IČO: 45 891 630
(ďalej len "stavebník") dňa 18.08.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra
SO – 09 Plynovod
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2844/9, 2848/12, 2848/15, 2848/16, 2848/17 a 5062/11 v katastrálnom území Šaľa a na pozemkoch register "E" 1393/101 a 1393/201 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
 strednotlakový plynovod d90 PE v rozsahu od miesta pripojenia sa na jestvujúci STL plynovod d90 PE po koncový bod plynovodu – dienko, odvzdušnenie plynovodu,
 strednotlakové pripojovacie plynovody d32 PE v rozsahu od miesta pripojenia sa na navrhovaný STL plynovod d90 PE po koncový bod pripojovacieho plynovodu,
 prípojky budú z plastového potrubia HP-PE PE100 SDR11, plynovod z plastového potrubia HD-PE PE100 SDR11,
 meracia a regulačná zostava pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov,
 meracia regulačná zostava bude umiestnená v oplotení,

Navrhovaný STL plynovod:
D 90x5,2 PE 100 SDR 17,6 – PN 300 kPa
VETVA „A“ dl. 623,9 m
VETVA „B“ dl. 407,6 m
VETVA „C“ dl. 328,4 m
Spolu: 1359,90 m

Navrhované STL pripojovacie plynovody
D32x3 PE-SDR 11-PN 300 kPa
V celkovej dĺžke 131,2 m
V celkovom počte: 30 ks

Pri realizácii dôjde k výrubu 37 stromov, ktoré sa nahradia výsadbou novej zelene v počte 132 ks.
Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
20.10.2017 o 10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali – Stavebný úrad.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty.
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................      

Príloha:
- situácia

Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. JDArch spol. s.r.o., Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
(splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
3. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb

            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5.   Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica
6.   Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa
7. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
10.    Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
11. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
13. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný Závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
14. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
17. Salamon Internet, s.r.o., Ul. Partizánska č. 18, 927 01 Šaľa
18. Michlovsky spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
21. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
22. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
23. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie
24.  JDArch spol. s.r.o., Orechová 2269/25, 927 01 Šaľa
(splnomocnený zástupca stavebníka)
 k spisu

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016