Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.01.2018 - 07:53  //  aktualizácia: 12.01.2018 - 07:54  //  zobrazené: 172

VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta
(ďalej len "stavebník") dňa 02.01.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:
Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa

na pozemkoch register "C" parc. č. 2668, 2667/2, 2677/2, 2774, 2760, 2752/1, 2775, 2761, 2752/9 kat. územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Obcou Močenok dňa 27.11.2017 pod č. 365/2017/SÚ/2113, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2017.

Stavba obsahuje:
SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
- jestvujúca komunikácia sa rozšíri na šírku 5,50m v celej dĺžke navrhovaných stavebných úprav a bude sa naďalej využívať ako miestna komunikácia v obojsmernej prevádzke, pričom sa zvýši aj kapacita parkovacích stojísk,
- celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie je 363,20 m, súčasťou rekonštrukcie bude aj napojenie priľahlých ulíc, v miestach, napájania vozovky sa existujúca vozovka zapíli a následne sa preplátuje na šírke 3 x 0,50 m.
SO 01.2 Parkovacie stojiská
 celkový počet stojísk je 78 z čoho 4 stojiská budú pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

SO 01.3 Rekonštrukcia chodníkov pre peších
- chodníky pre peších budú ako je v súčasnosti súbežne s komunikáciou v šírke 1,50 m nakoľko sú od komunikácie oddelené zeleňou, budú z betónovej dlažby, v priestore vjazdov a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod,
SO 01.4 Osvetlenie priechodov pre chodcov
- dva stožiare budú preložené mimo navrhované teleso rekonštruovanej komunikácie, zapojenie preložených stožiarov verejného osvetlenia bude riešené z existujúcich rozvodov verejného osvetlenia,
- na osvetlenie priechodov pre chodcov sa použijú pozinkované osvetľovacie stožiare, nad priechodmi pre chodcov budú osadené výložníky a osadené LED svietidlá,
SO 01.5 Sadové úpravy
- navrhovanou výstavbou dôjde k výrubu existujúcej zelene a odstráneniu časti trávnatej plochy a nízkej kroviskovej vegetácii,
- po dokončení výstavby bude okolitý terén upravený a zatrávnený, doplnený porastmi vzrastlej zelene.

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 07.02.2018  o  10.00 hodine 
so stretnutím pozvaných v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Šali.
Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa – budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 204, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.


Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................     
 
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Z Projekt s.r.o., Ing. Peter Žák, Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica
3. STRAW building wetBLOC s.r.o., P. Pázmáňa č. 50/17, 927 01 Šaľa
4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ parc. č. 2677/3, 2667/1, 2666, 2677/1, 2679, 2678/1, 2678/2, 2677/14, 2752/8, 2752/19, 2752/20, 2752/21, 2752/11, 2752/12, 2752/14, 2752/18, 2752/6, 2752/13, 2752/17, 2752/5, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753
- Patrik Polák (Budova obchodu a služieb súp. č. 6216, Pohostinstvo – bar súp. č. 6032)
- Marta Pargáčová (Predajňa s bytovou jednotkou súp. č. 2069)
- MICROWELL, spol. s.r.o.. (Polyfunkčný objekt na Ul. SNP súp. č. 2018)
- Mesto Šaľa (Klub dôchodcov súp. č. 1952, Základná škola J. Murgaša súp. č. 917)
- Bytový dom súp. č. 1025
- Bytový dom súp. č. 916
- Bytový dom súp. č. 956
- Bytový dom súp. č. 1059

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
5. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermanská 64, 949 11  Nitra
6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
7. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
13. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
14. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
16. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
18. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
21. MsÚv Šali, referát investičných činností
na vedomie
Mesto Šaľa, primátor mesta Mgr. Jozef Belický, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  
- k spisu

 


                                                                                                  Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                                 vedúca stavebného úradu
                                                                                     na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016