Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.09.2017 - 15:06  //  aktualizácia: 26.09.2017 - 15:06  //  zobrazené: 428

Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

M E S T O   Š A Ľ A
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta:
technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa)

Počet obsadzovaných miest: 1

Kvalifikačné predpoklady – technik č. 1:
- stredné vzdelanie,
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť (výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
- vodičský preukaz sk. B,
- praktické myslenie, technická spôsobilosť,
- prax v odbore vítaná,

Charakteristika pracovného miesta:
- samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe,
- vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení, elektrických a elektrotechnických systémov v kultúrnych zariadeniach.
- nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení vrátane statických a kinetických projekcií na domácej aj cudzej scéne podľa tvorivých zámerov inscenátorov s použitím predných aj zadných projekcií a iných divadelných efektov,
- zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení vrátane prác pri zdolávaní mimoriadnych udalostí a záchrane osôb,
- zostavovanie a rozoberanie dekorácií z jednoduchých dekoračných prvkov, nakladanie, skladanie a prenášanie dekoračných prvkov, schodov, praktikáblov, kulís a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie na scéne alebo v sklade podľa určeného poradia a druhov,
- obsluha javiskovej mechanizácie (napr. pevné točne ťahadlá na povrazisko, prepadliská),
- manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách, ich nasmerovanie, nastavovanie uhla rozptylu klapiek, komínov, roliet a ostatného príslušenstva vrátane údržby.

Predpokladaný nástup do zamestnania: október 2017

Termín uzávierky prihlášok:  15. októbra 2017

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti
- profesijný životopis,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov),
Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mestský úrad
personálny referát   Zn. technik MsKS   
Nám. Sv. Trojice č. 7   
927 15  Šaľa 

Šaľa  25. 09. 2017

        Mgr. Jozef Belický
 primátor mesta