Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.01.2018 - 08:02  //  aktualizácia: 26.01.2018 - 08:02  //  zobrazené: 113

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec
Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185
- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, podalo dňa 22.11.2017 žiadosť o vydanie staveného povolenia na líniovú stavbu:

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 3.etapa – Modernizácia VO časť 2
 - v časti existujúceho zemného vedenia

na pozemkoch v Šali a v Šali  m.č. Veča kat. územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
 rekonštrukcia svetelných miest a zemných káblových vedení,
 modernizácia svetelných telies a iného materiálu,
 oprava identifikovateľných káblových porúch.

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 § a 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona     

u p ú š ť a

od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Šali – Stavebný úrad počas úradných hodín. (Mesto Šaľa (Mestské kultúrne stredisko Šaľa, vchod B, č. dverí 205), úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to,  že ich stanovisko je kladné.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok a mesta Šaľa - www.sala.sk.

Príloha:
 situácia

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        
 

 

 


       PaedDr. Roman Urbánik
                starosta obce

Oznámenie sa doručí:
účastníkom konania (verejná vyhláška)
1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
2. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich
 dotknutým orgánom jednotlivo

3. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
7. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa
9. MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
10. CableNet, s.r.o., Ul. Slnečná 535/19, 924 01 Galanta
11. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
15. Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
16. Wisper s.r.o., Jánošíkova 10, 940 78 Nové Zámky
17. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
19. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
 k spisu