Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.06.2017 - 15:21  //  aktualizácia: 14.06.2017 - 15:30  //  zobrazené: 83

N Á V R H VZN mesta Šaľa k pripomienkovaniu

číslo:  |  dátum schválenia: 14.06.2017  |  dátum účinnosti: 14.06.2017  |  stav: návrh

N Á V R H

všeobecne záväzného nariadenia

mesta Šaľa

 

k pripomienkovaniu

 

 

Zverejnené návrhy všeobecne záväzných nariadení:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 14.06.2017

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 14.06.2017

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 25.06.2017

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 26.06.2017

 

Prílohy