Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 11.10.2017 - 16:51  //  aktualizácia: 11.10.2017 - 16:52  //  zobrazené: 319

Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa v lokalitách individuálnej bytovej výstavby IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA

číslo: Návrh  |  dátum schválenia: 11.10.2017  |  dátum účinnosti: 11.10.2017  |  stav: návrh

N á v r h
k pripomienkovaniu

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. .../2017,
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa
v lokalitách individuálnej bytovej výstavby
IBV BILICA, IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA, IBV PEKNÁ CESTA


§ 1
Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie názvov ulíc v meste Šaľa v lokalitách s pripravovanou a rozostavanou individuálnou bytovou výstavbou (ďalej len „IBV“).


§ 2
Určenie názvu ulice

(1) Na označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy:
a) V lokalite IBV BILICA:
Ulica Sama Chalupku

b) V lokalite IBV DOSTIHOVÁ DRÁHA:
Dostihová ulica
Parkúrová ulica
Voltížna ulica
Ulica Likavka 

c) V lokalite IBV PEKNÁ CESTA:
Jabloňová ulica
Slivková ulica

(2) Názvy ulíc určené:
a) v odseku 1 písm. a) sú určené uliciam podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN,
b) v odseku 1 písm. b) sú určené uliciam podľa prílohy č. 2 k tomuto VZN,
c) v odseku 1 písm. c) sú určené uliciam podľa prílohy č. 3 k tomuto VZN.


§ 3
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.

Prílohy