Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ROZPOČET A HOSPODÁRENIE
publikované: 29.03.2016 - 11:45  //  aktualizácia: 27.06.2016 - 13:36  //  zobrazené: 5208

Rozbor hospodárenia

Mesto pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových   pravidlách  územnej  samosprávy a  po skončení  rozpočtového roka  údaje o

rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu.

V súlade s § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a k rozpočtom iných subjektov.

Na základe finančného  usporiadania hospodárenia   organizácií zriadených mestom, zostali  nedočerpané z roku 2015  účelovo viazané finančné prostriedky  vo výške 480 993,14 Eur, ktoré boli zahrnuté do  výsledku rozpočtového hospodárenia  mesta v r. 2015. 

       

Po vykrytí schodku rozpočtu v sume 445 906 Eur a účelovo viazaných finančných prostriedkov    480 993,14 Eur z prebytku  finančných operácií je  rozdiel v sume 382 287,70 Eur navrhnutý ako prídel do rezervného fondu.  Použitie rezervného fondu je navrhované v súlade  s pravidlami rozpočtového hospodárenia  s  určením na úhradu istín z prijatých úverov, výstavbu  multifunkčného ihriska a financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií.

Prílohy