Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.09.2017 - 14:59  //  aktualizácia: 05.09.2017 - 15:00  //  zobrazené: 417

Stavebné povolenie - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE
STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), preskúmalo v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 13.06.2017 podala

spoločnosť  GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, v zastúpení spoločnosti PZ-CONSTRUCT, s.r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529
(ďalej len „stavebník“)
a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a v súlade § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

s t a v e b n é   p o v o l e n i e
na stavbu
Polyfunkčný bytový dom PANORAMA
    SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská
    SO 210 Neverejné komunikácie a parkoviská
    SO 220 Verejné osvetlenie
na pozemkoch 3080/210 a 3080/212 v kat. území Šaľa, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Mesta Šaľa a v nájme stavebníka (iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona), pre funkciu občianskej vybavenosti –  za účelom napojenia na jestvujúcu komunikačnú sieť a za účelom vybudovania komunikácií, parkovísk  a komunikácií pre peších.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 25.04.2017 pod č. 15639/2017/SU/1231, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.05.2017.
Stavba obsahuje: 
SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská
Verejné komunikácie pre peších
 sa budú nachádzať v mieste existujúcich chodníkov, ktoré budú odstránené,
 budú zo zámkovej dlažby v šírke 2,0 m pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie za parkovacími státiami, na mieste existujúceho chodníka,
 priechody pre peších budú osvetlené a riešené bezbariérovo,
 obnova vodorovného dopravného značenia, doplnenie verejného osvetlenia, zriadenie prvkov pre vedenie slabozrakých na existujúcich dotknutých priechodov na MK Hollého a MK Fraňa Kráľa,
 komunikácie a dopravné plochy budú verejne prístupné,
 konštrukcia vozoviek:
Konštrukcia komunikácie
 cestný betón hrúbky 200 mm
 betón STN EN 206-1:C25/30-XF4-Dmax32-S3
 štrkodrvina hrúbky min. 200 mm
Parkovisko izolované
 betónová dlažba hrúbky 60 mm
 dlažbové lôžko hrúbky 40 mm
 cementom stlmená zmes-C3/4-22CEM III/B32-5N hrúbky 150 mm
 štrkodrvina 32-63 hrúbky min. 150 mm
 protiropná izolačná fólia + 2x ochranná tkaná geotextília
Verejné parkoviská
 pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie budú odstavné a parkovacie státia v počte 27 státí pre vozidlá podskupiny OA1 s kolmým radením z čoho 3 miesta budú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie a 3 státia sú vyhradené pre zásobovanie,
 pred hlavnou budovou bude 20 státí z toho 2 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 pozdĺž MK Hollého budú 2 státia,
 pozdĺž komunikácie vedúcej k obchodnému centru bude 5 státí z toho 1 pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 plocha parkoviska bude izolovaná proti úniku ropných látok,

Dláždená vozovka chodníkov
 betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm
 dlažbové lôžko hrúbky 40 mm
 cementom stlmená zmes – C1,5/2-22CEM III/B32, 5N hrúbky 150 mm
 štrkopiesok hrúbky 150 mm
Dláždená vozovka chodníkov nad suterénom
 betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm
 dlažbové lôžko hrúbky 40 mm
 podkladový betón

Odvodnenie parkoviska:
 je riešené priečnym spádovaním vozovky v smere žľabu s vnútorným spádovaním v smere vpustov, z ktorých sa voda areálovou kanalizáciou odvádza do ORL a na ďalšie spracovanie,
 vozovka je priečnym a pozdĺžnym spádom odvodnená smerom k cestnej drenáži /trativodu,
 trativod sa bude nachádzať pod žľabom a bude uložený do trativodnej ryhy,
 trativodná /drenážna rúrka bude pod úrovňou vozovky zaústená do dažďovej kanalizácie,
Plošná bilancia:
- Verejné komunikácie pre peších      288,00m2
- Verejné parkovacie a odstavné státia     323,60m2

SO 210  Neverejné komunikácie a parkoviská
Komunikácia „A“
 účelová neverejná prístupová obojsmerná komunikácia šírky 5,0 m a dĺžky 64,268 m, z cestného betónu s metličkovou úpravou ku garážovým státiam na prízemí hlavnej stavby, s obmedzeným prístupom,
 napojená bude na miestnu komunikáciu ul. F. Kráľa v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 85°,
 odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym spádovaním,
 komunikácia pre peších šírky 1,7m – napojenie hlavnej stavby na verejné komunikácie pre peších chodníkom spádovaným v smere od budovy sa výškovo sa prispôsobí k plochám na ktoré sa napája.

Komunikácia „B“
 účelová prístupová jednopruhová obojsmerná komunikácia, z cestného betónu s metličkovou úpravou – vjazd do podzemnej garáže šírky 3,75m a dĺžky 24,302 m, s obmedzeným prístupom (vjazd do podzemnej garáže len pre majiteľov odstavných plôch,
 na vjazde a výjazde bude osadená svetelná signalizácia.
 napojenie na miestnu komunikáciu Hollého ul. v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 90°,
 výškovo sa navrhované komunikácie budú plynule napájať na kraj vozovky existujúcej miestnej komunikácie,
 spádovanie komunikácií bude riešené tak, aby povrchová voda nestekala na plochu miestnych obslužných komunikácií.
 odvodnenie bude zabezpečené s  pozdĺžnym spádovaním do líniových žľabov.
 trvalé dopravné značenie na komunikáciách bude základnej veľkosti s reflexným vyhotovením a je osadené na pozinkovanej tyčovine, prípadne bude umiestená na stĺpy nadzemných vedení,

Konštrukcia vozoviek:
Konštrukcia komunikácie
 cestný betón hrúbky 200 mm
 betón STN EN 206-1:C25/30-XF4-Dmax32-S3
 štrkodrvina hrúbky min. 200 mm
Konštrukcia komunikácie nad suterénom
 cestný betón
Dláždená vozovka chodníkov
 betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm
 dlažbové lôžko hrúbky 40 mm
 cementom stlmená zmes – C1,5/2-22CEM III/B32, 5N hrúbky 150 mm
 štrkopiesok hrúbky 150 mm
Dláždená vozovka chodníkov nad suterénom
 betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm
 dlažbové lôžko hrúbky 40 mm
 podkladový betón
Plošná bilancia komunikácií:
- Neverejné komunikácie                                       455,30m2  
- Neverejné komunikácie pre peších          70,12m2
Prehľad správcov a majiteľov
 Navrhované neverejné komunikácie budú majetkom investora.
 Navrhované verejné komunikácie a parkoviská budú majetkom mesta Šaľa.
 Existujúce miestne komunikácie sú majetkom mesta Šaľa.

SO 220  Verejné osvetlenie
 vonkajšie verejné osvetlenie bude realizované v jednej vetve,
 vetva bude slúžiť na osvetlenie verejného priestranstva pred objektom – budú osadené 4 stožiare osadené v zelenom páse na Hollého.

Stavebné povolenie na stavebné objekty, SO 01 Príprava územia, SO 100 Vlastný objekt – Polyfunkčný dom PANORAMA, SO 300 Vodovodná prípojka, SO 400 Kanalizačná prípojka, SO 700 Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra vydal stavebný úrad – Mesto Šaľa pod č. 19026/2017/SU/3116 dňa 12.07.2017.
Stavebné povolenie na stavebný objekt SO 500 Dažďová kanalizácia, ORL, Vsakovanie dažďových vôd vydal špeciálny stavebný úrad - Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-SA-OSZP-2017/004643-7-Veg dňa 01.08.2017.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210 a 3080/212 v katastrálnom území Šaľa tak, podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní,  ktorú vypracoval  Ing. Pavol Sebök, PAULOS-DLS, Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo, evidenčné číslo: 4797*A2, ktorá  je  súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo     právnickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavby predloží stavebník  stavebnému úradu ku kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d až § 43i stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda. IČO: 47 599 227.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:
Pred uskutočnením zemných prác stavebníci zabezpečia vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej prípojok ich správcami.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
 Reálny termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom na Krajský pamiatkový úrad Nitra a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
 Krajský pamiatkový úrad vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k archeologickým nálezom, Krajský pamiatkový úrad Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu.
 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2017/6045-2/11057/Pat/F zo dňa 14.02.2017.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
 Stanovisko č. ORHZ-NR1-146-003/2017 zo dňa 10.07.2017.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 všetky IP 6 Prechod pre chodcov budú umiestnené v žltozelenom retroreflexnom ráme,
 všetky V6 a Priechody pre chodcov budú osvetlené v zmysle čl. 22 ods. 7 vyhlášky č. 9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 dopravné značenie a dopravné zariadenia budú vyrobené a umiestnené za dodržania podmienok stanovených v STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, ako i v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 žiadateľ je povinný v čase akcie zabezpečiť kontrolu stavu a správnosť osadenia dopravných značiek a dopravných zariadení. Po ukončení akcie musia byť dopravné značky ihneď odstránené. Dopravné značky musia byť v reflexnom vyhotovení, nepoškodené a umiestnené tak aby nedošlo k ich prevráteniu vplyvom poveternostných podmienok,
 žiadateľ oznámi presný časový termín použitia prenosného dopravného značenia podľa osdsúhlasenej projektovej dokumentácie dopravnému inžinierovi ODI najneskôr tri pracovné dni vopred telefonicky na číslo 0961 343 503 alebo e-mailom na adresu patrik.cervenak@minv.sk,
 ODI požaduje pri realizácii umiestnenia predmetného trvalého dopravného značenia prizvanie dopravného inžiniera ODI mailom na adresu patrik.cervenak@minv.sk alebo telefonicky na číslo 0961 343 503 najneskôr tri pracovné dni vopred,
 Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-4-020/2017 zo dňa 30.06.2017.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2017/004826-2 zo dňa 16.06.2017):
 S vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlasíme.
 Súhlas na výrub dreviny – rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2017/003364-4-Sta zo dňa 26.04.2017.
Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2017/001580-2-Or. zo dňa  15.02.2017):
 Podľa §6 ods. 1 je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
e) zneškodňovanie
 Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 zákona o odpadoch – Povinnosti držiteľa odpadu ( v zmysle §77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vnikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú).
 Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle §99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní, kde investor predloží doklad o tom, ako naložil so vzniknutými odpadmi, resp. predloží o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom čestné prehlásenie.

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2017/004804-2 zo dňa 15.06.2017):
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2017/004804-2 zo dňa 15.06.2017.
 
Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
 V prípade potreby úpravy, preložky iných jestvujúcich elektrických zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike.
 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. CD 42617/2017 zo dňa 10.07.2017.

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava
 V záujmovej oblasti sa nachádzajú plynárenské zariadenia.
 SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu (bez plynofikácie).
· Dodržať všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0099/2017/Kr zo dňa 01.03.2017.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali
 S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy) cez veľkoplošný filter na zachytávanie listov) do vsaku súhlasíme. S odvádzaním odpadových vôd z povrchového odtoku z plochy parkoviska, ktoré budú predčistené v odlučovači ropných látok do vsaku súhlasíme.
 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 40600/2017 zo dňa 13.06.2017.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava
 Na definovanom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. sa do projektu stavby je potrebné zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení je zakázané zriaďovať skládky materiálu a zriaďovať stavebné dvory.
 V prípade, že so zemnými prácami alebo činnosťou bude pokračovať po platnosti vyjadrenia, stavebník je povinný zemné práce zastaviť a požiadať o nové vyjadrenie.
 Stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia.  
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 6611632159 (6611719575) zo dňa 19.12.2016.

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa
 V dotknutom území sa nachádzajú rozvody tepla.
 Križovanie súbehu s našimi sieťami riešiť v zmysle STN 736005 kolmo na naše rozvody a uloženie pod teplovodný kanál.
 Dodržanie ochranného pásma rozvodu tepla a teplovodných šácht v zmysle § 36 z.č. 657/2004 o tepelnej energetike v neskorších zneniach. Ochranné pásmo je v zmysle zákona priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo zariadení na výrobu alebo rozvod tepla po odovzdávaciu stanicu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie. Táto vzdialenosť je:
a) v zastavanom území na každú stranu 1m,
b) mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MeT Šaľa spol. s.r.o., zakázané vykonávať
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, prejazdy ťažkých mechanizmov)
b) stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.
 Pri začatí stavebných prác žiadame ohlásenie na info@metsala.sk
 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 288/2017/SZ zo dňa 26.06.2017.

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany
 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.
 Dodržať podmienky vyjadrenia pod č. BA- 3499/2016 zo dňa 19.12.2016.  

SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa
 S navrhovanou projektovou dokumentáciou súhlasíme.
 V dotknutej lokalite sa nachádza podzemná kabeláž spol. SALAMON INTERNET, s.r.o.
 Pred začatím zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy kabeláže priamo na povrchu terénu.
 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii č. Sb 2174057 zo dňa 06.02.2017.
 Dodržať podmienky vyjadrenia k existencii podzemných sietí č. Sb 2164644 zo dňa 07.12.2016.

CableNet, s.r.o., Galanta
 V predmetnom záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa.
 Vyjadrenie zo dňa 06.12.2016.

Wisper s.r.o.
 V dotknutom území sa nachádzajú siete našej spoločnosti.

MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 Realizácia predmetnej stavby si vyžiada napojenie 2 účelových komunikácií na miestne komunikácie, jednotlivo na Ul. Fraňa Kráľa a Hollého. V zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie pripojenia stavby k miestnej komunikácii rozhoduje Mesto Šaľa – referát dopravy a TČ.
 Typ svietidiel verejného osvetlenia je nutné zosúladiť s typom používaným mestom ako aj jeho odsúhlasenie pracovníkom referátu dopravy a technických činností Mesta Šaľa (Miroslav Políček).
 S pripojením 4ks svietidiel na verejnú sústavu osvetlenia súhlasíme po odovzdaní novovybudovaného osvetlenia do majetku mesta.
 V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas požiadať referát dopravy a technických činnostío povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolnie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopravného značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia.
 Dodržať podmienky stanoviska č. 19197/2017/OSaKČ/3430 zo dňa 12.07.2017.

Ďalšie podmienky:
• Stavebný materiál a zariadenie staveniska budú umiestnené len na pozemku vo vlastníctve stavebníka, resp. na prenajatom pozemku. V prípade použitia verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať Mesto Šaľa o vydanie Rozhodnutia o užívaní verejného priestranstva.
• Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na verejné komunikácie, budú tieto očistené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácie, v prípade znečistenia komunikácie stavebníci zabezpečia jej očistenie na vlastné náklady. Súčasne bude dodržané VZN mesta Šaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Šaľa.
• V prípade zriaďovania prípojok inžinierskych sietí na verejnom priestranstve a v dôsledku nutnosti zásahu do telesa priľahlej miestnej komunikácie je stavebník povinný včas  požiadať referát dopravy o povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).
• Stavebník je povinný dodržať opatrenia vyplývajúce z projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Ich splnenie preukáže stavebník pri kolaudácii stavby.
• Stavebník zabezpečí, aby sa počas realizácie minimalizovali negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie a v plnom rozsahu bude znášať prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou.

10. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby.
11. Stavebník je  povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „STAVBA POVOLENÁ“.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa výstavbou čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.
13. Stavebník je povinný od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác viesť    stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Stavebný denník predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
14. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o vhodnosti použitých výrobkov sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o overení vhodných stavebných výrobkov.
15. Stavebník všetky podmienky, za ktorých je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.
16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
17. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník stavebnému úradu energetickú certifikáciu budovy.
V priebehu stavebného konania námietky účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov/.
Podľa § 70 je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Účastníci konania:
PZ-CONSTRUCT, s.r.o.,  Mesto Šaľa, Ing. Zoltán Pintér, GP-OMEGA s.r.o., Bc. Attila Kurucz,  Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich - dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Style4U s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Konrádová, 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 13.06.2017 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad dňa 14.06.2017 pod č. 18213/2017/SU/3139 oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.02.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznámil tunajší úrad začatie stavebného konania v súlade s ust. §61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:
- Krajský pamiatkový úrad Nitra,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát,
- Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
- SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava,
- MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
- Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
- SALAMON INTERNET, s. r. o., Šaľa,
- CableNet, s.r.o., Galanta,
- Wisper s.r.o. Nové Zámky,
- MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností,
- MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.


Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. g) vo výške 200,- € bol zaplatený dňa 13.06.2017.

Príloha pre stavebníka:
- overená projektová dokumentácia
- štítok „Stavba povolená“

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.


Rozhodnutie zverejnené na internetovej stránke mesta www.sala.sk dňa .............................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

Príloha:
 situácia

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca stavebníka)
2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
3. Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS s.r.o., Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo
4. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda
5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:
dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18
- TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava
- Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,
- Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa
- Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
- Angel food s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany
- Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Bc. Attila Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731
- Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom
- PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany
- Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa
- BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa
- Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa
- Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa
- Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa
- MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa
- Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa
- K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava
- Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa
- JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa
- JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556
- Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa
- Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa
- Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641
- Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa
- Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa
- Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany 
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď
- Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa
- BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa
- ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa
- František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa
- MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa
- HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa
- AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309
- SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa
- Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa
- Jana Vinczeová, Bartakovičová č. 925 85 Neded č. 3
- Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa
- Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa
- MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
8. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
9. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
14. MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa
15. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
16. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
17. WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
18. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava
20. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
21. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
22. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
23. PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda
(splnomocnený zástupca stavebníka) 
- k spisu

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

Prílohy

Príloha

(pdf - 1.03 MB)