Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.10.2017 - 09:07  //  aktualizácia: 02.10.2017 - 09:08  //  zobrazené: 456

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 19.06.2017 podali stavebníci
Vlastníci bytov a nebytových priestorov združení v Spoločenstve vlastníkov bytov a NP TRIO, Ul. 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa
 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a   § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ )  a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
stavby
Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 v katastrálnom území Šaľa.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 11.04.2016 pod č. sp. 01134/2016/SU/01363.
Stavba obsahuje:
 zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie strešného plášťa tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,
 výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,
 oprava balkónov,
 výmena  bleskozvodu.

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
Pri kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky.
Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.
Odôvodnenie:
Dňa 19.06.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 11.04.2016 pod č. sp. 01134/2016/SU/01363.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 25.08.2017, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
- Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. 8. mája č. 906/1, Šaľa .
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62a písm. c) ods. 2  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 19.06.2017.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. 8. mája č. 906/1,3,5, na pozemkoch register "C" parc. č. 2338/26, 2338/27 a 2338/28 kat. územie Šaľa 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
dotknutým orgánom jednotlivo
2. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná súp. č. 2/1,
    927 01  Šaľa
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,
    949 11  Nitra

ostatní:
4. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany
5. MPM-STAV, s.r.o., gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa

na vedomie:
6. SVB a NP TRIO, Ing. Miroslav Hovorka, 8. mája č. 906/1, 927 01 Šaľa

 

 

 

                    Mgr. Eva Lukačovičová
                           vedúca stavebného úradu
                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016