Domov   >  CHCEM SPOZNAŤ   >  História mesta
publikované: 29.03.2016 - 14:14  //  aktualizácia: 19.04.2016 - 14:18  //  zobrazené: 8592

Symboly mesta

Symboly mesta a insígnie

1. Symbolmi mesta sú:
a) erb mesta Šaľa,
b) zástava a vlajka mesta Šaľa,
c) pečať mesta Šaľa,
d) štandarda mesta Šaľa
e) farby mesta.
2. Mestské insígnie tvorí reťaz so symbolom mesta.
3. Podobné vyobrazenie mestských symbolov je uvedené v prílohe č. 1.Erb mesta a insígnie

1. Erb mesta má dve vyobrazenia, a to pracovné a slávnostné.
Pracovné vyobrazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný, kolmo postavený lemeš.
Slávnostné vyobrazenie: V červenom štíte medzi dvoma zlatými klasmi strieborný, kolmo postavený lemeš. Na vrchnom okraji štítu je zlaté zemské jablko z oboch strán doprevádzané strieborným rastlinným motívom.
2. Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle mesta,
b) na mestských insígniách,
c) na plaketách mesta Šaľa,
d) v zasadacích a rokovacích miestnostiach mesta,
e) na budovách, v ktorých majú sídlo primátor mesta, mestský úrad, mestská polícia a ostatné organizácie založené mestom,
f) na označeniach mesta a jeho mestských častí,
g) na preukazoch členov samosprávnych orgánov a pracovníkov mesta,
h) na rovnošatách členov mestskej polície,
i) na označenie motorových vozidiel mestskej polície,
j) v iných prípadoch, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.
3. Erb mesta na listinách a úradných pečiatkach používajú:
a) primátor mesta,
b) mestské zastupiteľstvo.
4. Listiny a úradné pečiatky s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie primátora a mestského zastupiteľstva. Nepoužíva sa v bežnom korešpondenčnom styku a pri prenesenom výkone štátnej správy.
5. Erb mesta možno použiť aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách vydávaných mestom, suveníroch, odznakoch a pod., ktoré sa vyhotovujú výhradne na základe objednávky mesta.
6. Za erb mesta sa považuje aj jeho napodobenina, vyobrazením zodpovedajúca erbu mesta Šaľa, uvedená v prílohe č. 2 nariadenia.
7. Napodobenina erbu mesta Šaľa sa používa v bežnom korešpondenčnom styku orgánov mesta.
8. Erb mesta sa používa na označenie budov takto:
a) ak má v budove sídlo viac orgánov a organizácií mesta s právom používať erb mesta, označuje sa budova len jeho jedným vyobrazením,
b) ak orgán alebo organizácia oprávnená používať erb mesta sídli vo viacerých budovách, označuje sa ním každá z týchto budov,
c) erb mesta sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov úradu (organizácie) oprávneného ho používať, v odôvodnených prípadoch možno výnimočne erb mesta vyobraziť na tabuli spolu s názvom úradu,
d) erb mesta sa umiestňuje v strede na priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,
e) pri súčasnom použití erbu mesta a štátneho znaku sa erb mesta umiestňuje z čelného pohľadu vpravo od štátneho znaku.
9. Ak erb mesta nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s jeho vyobrazením, zhotovená zo smaltovaného plechu s výškou 30 cm, 40 cm alebo 60 cm.
10. Ak budova prestane slúžiť ako sídlo úradu, erb mesta sa z nej sníme dňom jeho zániku alebo dňom účinnosti rozhodnutia o zmene jeho sídla.
11. Insígnie mesta používa pri slávnostných príležitostiach primátor mesta, prípadne ním alebo mestským zastupiteľstvom poverený poslanec (napr. pri občianskych obradoch oprávnenie používať insígnie).
12. Insígnie uschováva primátor mesta.

Zástava, vlajka a farby mesta

1. Farby mesta Šaľa sú žltá, biela a červená.
2. Zástavu a vlajku mesta Šaľa tvorí päť rovnakých pruhov v poradí žltá, biela, červená, bila a žltá. Jej rozmery sú 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.
3. Zástavu a vlajku mesta používajú orgány mesta uvedené v čl. 2, ods. 3 nariadenia pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach celomestského charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia. Pri slávnostných príležitostiach ju môžu použiť na výzdobu siení na slávnostné zhromaždenia.
4. Výzvu na použitie zástavy alebo vlajky mesta vydáva primátor, ktorý aj časovo upravuje trvanie výzdoby.
5. Ak sa pri výzdobe používa zástava (vlajka) Slovenskej republiky a zástava (vlajka) mesta, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava (vlajka) SR z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
6. Mestská zástava (vlajka) dáva prednosť len štátnej vlajke a sama má prednosť pred ostatnými vlajkami (družobných miest).
7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy (vlajka) mesta sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
a) na zástave (vlajke) mesta nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, kytica, smútočný závoj a pod.,
b) na stožiari okrem zástavy mesta nesmie byť upevnená žiada iná zástava,
c) zástava (vlajka) mesta sa nesmie používať poškodená ani špinavá a nesmie sa zaväzovať do ružice.

Pečať mesta

1. Pečať mesta Šaľa tvorí slávnostný erb mesta s kruhopisom ?MESTO ŠAĽA? umiestnený v dolnej časti kruhu.
2. Pečať mesta uschováva primátor mesta.
3. Pečať mesta sa používa na:
a) pečatenie vybraných listín a dokumentov /napr. potvrdenie hodnovernosti textu zväzkov mestskej kroniky),
b) na listine o udelení čestného občianstva mesta,
c) v ďalších prípadoch určených primátorom mesta.
4. Mestská pečať sa zásadne nepoužíva v bežnom korešpondenčnom styku.

Štandarda primátora

1. Štandardu primátora mesta tvorí erb mesta premietnutý na textil v tvare obdĺžnika olemovaný lemom v mestských farbách, pričom pomer výška a šírky štandardy je totožný s pomerom výšky a šírky erbu.
2. Štandardu mesta uschováva primátor mesta.
3. O použití štandardy rozhoduje primátor mesta.

Zaobchádzanie so symbolmi mesta a ich ochrana

1. Mestské symboly treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.
2. Právnické a fyzické osoby môžu používať jednotlivé podoby erbu mesta v prípadoch, ak ho použijú za účelom podnikania (zisku) len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
Za účelom reklamy a propagácie mesta nie je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva, avšak sa vyžaduje vyjadrenie (stanovisko) mestského úradu k podobe symbolov.
3. Podkladom pre udelenie súhlasu, príp. vyjadrenia, je písomná žiadosť doručená Mestskému úradu v Šali, doložená grafickým návrhom a popisom erbu.
4. V súhlase mesto určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky používania symbolov mesta.
5. Súhlas bude odňatý, ak orgány mesta zistia, že používanie symbolov mesta je v rozpore so stanovenými podmienkami alebo s VZN.
6. Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi mesta Šaľa a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.
7. Poškodenie, zneužite alebo zneváženie symbolov mesta je stíhateľné podľa § 42 a § 46 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Úmyselné zneužívanie symbolov mesta je stíhateľné aj podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zneužívanie symbolov mesta sa postihuje ako úmyselné konanie.
8. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia, MsÚ a ostatné orgány a osoby určené primátorom mesta.