Domov   >  VÚC 2017
publikované: 06.09.2017 - 09:54  //  aktualizácia: 06.09.2017 - 09:57  //  zobrazené: 856

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov

a určenie volebných miestností

 

 

V súlade s ust. § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

utváram a určujem v meste Šaľa,

pre voľby do orgánov samosprávnych krajov,   

ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017

volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:


 

Volebný          Volebná miestnosť

okrsok č.

 

1.                     Centrum voľného času, ul. M. R. Štefánika 2189/72, Šaľa

1. mája

8. mája

Hurbanova

Hviezdoslavova

M. R. Štefánika

Mostová

Nábrežná

 

2.                     Klub dôchodcov č. I., ul. Horná 1952/11, Šaľa

Čsl. armády

Horná

SNP

 

3.                     Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ul. Horná 917/22,

Šaľa, miestnosť „A“

Hlboká

Kvetná

Nešporova

Partizánska

Štúrova

 

4.                     Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, ul. Horná 917/22,

                        Šaľa, miestnosť „B“

Bottova

J. Kollára

Okružná

Robotnícka

Váhová

Vajanského

 

5.                     Klub dôchodcov č. II., ul. Kráľovská 792/35, Šaľa

Agátová

Bilická

Jánošíkova

Kpt. Jaroša

Kráľovská (rodinné domy)

Murgašova

Nádražná

Sládkovičova

Smetanova

Švermova

 

6.                     Základná škola J. C. Hronského, ul. Krátka 646/2, Šaľa, miestnosť „A“

Jarmočná

Jesenského

Krátka

Kúpeľná

Tulipánová

V. Šrobára

Vlčanská

 

7.                     Základná škola J. C. Hronského, ul. Krátka 646/2, Šaľa, miestnosť „B“

Diakovská

Hlavná (súpisné čísla 2112, 2113, 2114, 2115)

Jazerná

Lesná

Letná

Malá

Nezábudková

Pažitná

Sadová

Staničná

 

8.                     ZUŠ (Základná umelecká škola), ul. Hlavná 32/38, Šaľa

bez ulice

Kráľovská (súpisné čísla 828, 829)

L. Novomeského

Námestie Sv. Juraja

Námestie Sv. Trojice

 

9.                     Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská 349/4, Šaľa, miestnosť „A“

B. Nemcovej

Brezová

Gagarinova

J. Palárika

Kalinčiakova

Markovičova

Orechová

P. J. Šafárika

Ružová

Železničná

 

10.                   Základná škola Ľ. Štúra, ul. Školská 349/4, Šaľa, miestnosť „B“

Broskyňová

Dolná

Drieňová

Družstevná

Dubová

Gaštanová

Hrabová

Jaseňová

Javorová

Jelšová

Liesková

Lipová

Pionierska

Školská

Topoľová

Vinohradnícka

Záhradnícka

 

11.                   ZŠ a MŠ Petra Pázmánya s VaVJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,

ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa, miestnosť „A“

Budovateľská

Hetméň

Hlavná (súpisné čísla 3, 4, 11, 12, 13, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 1960, 2156, 2190, 2191, 2255)

J. Feketeházyho

Kilič

M. M. Hodžu

Nemocničná

 

12.                   ZŠ a MŠ Petra Pázmánya s VaVJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda,

ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa, miestnosť „B“

Krížna

Kukučínova

P. Pázmaňa

 

13.                   Spoločenský dom Veča, ul. Nitrianska 1766/24, Šaľa-Veča

Bernolákova

Dózsova

Gorkého

Hliník

Hospodárska

Komenského

Lužná

Nitrianska

Nová

Pribinovo námestie

Priečna

Trnovecká

Úzka

 

14.                   Spojená škola, ul. Nivy 1487/10, Šaľa-Veča, miestnosť „A“

Cintorínska

Dlhoveská

Gen. L. Svobodu

Jilemnického

 

15.                   Spojená škola, ul. Nivy 1487/10, Šaľa-Veča, miestnosť „B“

Hollého (súpisné čísla 1842-1846, 1925, 1999)

Nivy

 

16.                   Základná škola J. Hollého, ul. Hollého 1950/48, Šaľa-Veča, miestnosť „A“

Fr. Kráľa

Germánska

Hollého (súpisné číslo 1847)

Lúčna

Slnečná

 

17.                   Základná škola J. Hollého, ul. Hollého 1950/48, Šaľa-Veča, miestnosť „B“

Narcisová

Rímska

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

                                                                                                               primátor mesta