Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2017 - 08:41  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 08:41  //  zobrazené: 423

VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

Spoločnosť  GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, v zastúpení spoločnosti PZ-CONSTRUCT, s.r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529

 (ďalej len "stavebník") dňa 13.06.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

    SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská
    SO 210 Neverejné komunikácie a parkoviská

    SO 220 Verejné osvetlenie

 

na Ul. Hollého v Šali m.č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210 a 3080/212, v kat. území Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaľa a v podnájme stavebníka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 25.04.2017 pod č. 15639/2017/SU/1231, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.05.217.

 

Stavba obsahuje:

 • Šesťpodlažný polyfunkčný bytový dom obdĺžnikového pôdorysného tvaru, podpivničený s plochou strechou. Súčasťou stavby bude parkovanie pre budúcich obyvateľov a majiteľov priestorov obchodu, služieb a kancelárií. Stavby bude napojená na komunikácie Ul. Hollého a Ul. Fr. Kráľa.

   

  SO 200  Verejné komunikácie a parkoviská

  Verejné komunikácie pre peších

 • budú zo zámkovej dlažby v šírke 2,0 m pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie za parkovacími státiami, na mieste existujúceho chodníka,

 • priechody pre peších budú osvetlené a riešené bezbariérovo,

  Verejné parkoviská

 • pozdĺž existujúcej miestnej komunikácie budú odstavné a parkovacie státia v počte 27 státí z čoho 3 miesta budú vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie,

 • dažďové vody z parkovísk budú odvádzané priečnym a pozdĺžnym spádovaním do líniových žľabov a uličných vpustí, budú predčistené v odlučovači ropných látok pred zaústením do vsakovacieho systému.

   

  SO 210  Neverejné komunikácie a parkoviská

  Komunikácia „A“

 • účelová prístupová obojsmerná komunikácia šírky 5,0 m a dĺžky 64,268 m, z cestného betónu s metličkovou úpravou ku garážovým státiam na prízemí hlavnej stavby, s obmedzeným prístupom,

 • napojená bude na miestnu komunikáciu ul. F. Kráľa v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 85°,

 • odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym spádovaním,

 • komunikácia pre peších šírky 1,7m – napojenie hlavnej stavby na verejné komunikácie pre peších chodníkom spádovaným v smere od budovy sa výškovo sa prispôsobí k plochám na ktoré sa napája.

  Komunikácia „B“

 • účelová prístupová jednopruhová obojsmerná komunikácia, z cestného betónu s metličkovou úpravou – vjazd do podzemnej garáže šírky 3,75m a dĺžky 24,302 m, s obmedzeným prístupom (vjazd do podzemnej garáže len pre majiteľov odstavných plôch,

 • na vjazde a výjazde bude osadená svetelná signalizácia.

 • napojenie na miestnu komunikáciu Hollého ul. v jednostrannej stykovej križovatke pod uhlom napojenia 90°,

 • výškovo sa navrhované komunikácie budú plynule napájať na kraj vozovky existujúcej miestnej komunikácie,

 • spádovanie komunikácií bude riešené tak, aby povrchová voda nestekala na plochu miestnych obslužných komunikácií.

 • odvodnenie komunikácie „B“ bude zabezpečené s  pozdĺžnym spádovaním do líniových žľabov.

   

  SO 220  Verejné osvetlenie

 • stavebný objekt rieši osadenie verejných osvetlení a osvetlenie priechodov pre chodcov.

   

  Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa   § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

                                                       12.07.2017  o  10.00 hodine                  

  so stretnutím pozvaných v zasadačke na prízemí Mestského úradu v Šali.

  Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

  Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

   

  Poučenie:

  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

  K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

  Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

   

  Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

  Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

  Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

   

   

   

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................      

   

   

  Príloha:

 • situácia

   

  Doručí sa:

  účastníkom konania verejnou vyhláškou

 • PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

 • Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

 • Ing. Pavol Sebök – PAULOS-DLS s.r.o., Záhradnícka 302/12, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

 • GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

 • Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

  dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18

 • TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava

 • Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,

 • Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa

 • Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa

 • Angel food s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany

 • Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731

 • Bc. Attila Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731

 • Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom

 • PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany

 • Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa

 • BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa

 • Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa

 • Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa

 • Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa

 • MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa

 • Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa

 • K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava

 • Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa

 • JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa

 • JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556

 • Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa

 • Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa

 • Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641

 • Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa

 • Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa

 • Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany

 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

 • Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď

 • Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa

 • BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa

 • ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa

 • František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa

 • MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa

 • HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa

 • AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309

 • SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa

 • Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa

 • Jana Vinczeová, Bartakovičová č. 925 85 Neded č. 3

 • Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa

 • Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa

 • MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

  Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

  Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

   

  dotknutým orgánom jednotlivo

 • OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 • OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 • SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa

 • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

 • MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

 • Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

 • CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta

 • WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky

 • MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany

 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava

 • MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 • MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 • MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 • MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

  na vedomie

 • PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

  (splnomocnený zástupca navrhovateľa)         

 • k spisu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                  Mgr. Eva Lukačovičová

                  vedúca stavebného úradu

      na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016