Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2017 - 08:42  //  aktualizácia: 19.06.2017 - 08:43  //  zobrazené: 347

VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA -2

Spoločnosť  GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie č. 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 599 227, v zastúpení spoločnosti PZ-CONSTRUCT, s.r.o, so sídlom Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 832 529

 (ďalej len "stavebník") dňa 13.06.2017 podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

 

Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

„ SO 01 Príprava územia“

„SO 100 Vlastný objekt – Polyfunkčný bytový dom PANORAMA“

„SO 300 Vodovodná prípojka“

„SO 400 Kanalizačná prípojka“

„SO 620 Káblový rozvod NN (NN prípojka)“

„SO 700 Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra“
 

na Ul. Hollého v Šali m.č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/11 a 3080/12 v kat. území Šaľa, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Šaľa a v podnájme stavebníka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Šaľa dňa 25.04.2017 pod č. 15639/2017/SU/1231, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 25.05.2017.

Stavba obsahuje:

 • Šesťpodlažný polyfunkčný bytový dom obdĺžnikového pôdorysného tvaru, podpivničený, s plochou strechou. Súčasťou stavby bude parkovanie pre budúcich obyvateľov a majiteľov priestorov obchodu, služieb a kancelárií. Stavby bude napojená na komunikácie Ul. Hollého a Ul. Fr. Kráľa.

   

  SO  01   Príprava územia

 • Na pozemku sa nachádza rozostavaná stavba "ZNAČKOVÝ PUB" na ktorú bolo vydané stavebné povolenie Mestom Šaľa dňa 12.05.2006, pod č. 1499/2006. Pred zahájením výstavby objektu bude pôvodná rozostavaná stavba (základové konštrukcie, podkladový betón) odstránená.

   

  SO 100  Vlastný objekt - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA                  

 • šesťpodlažný, podpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysného tvaru rozmerov 45,00 x 11,60 m s plochou strechou,

 • v podzemnom podlaží sú navrhnuté podzemné garáže s parkovaním pre budúcich obyvateľov a pre majiteľov prenajímateľných priestorov,

  • < >< >< >< >

   Objekt bude napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny z Ul.

  • Príprava teplej vody na 1. a 2.NP sa zabezpečí lokálnymi elektrickými ohrievačmi vody, v jednotlivých bytových jednotkách na 3.NP-6.NP lokálne pomocou kompaktného tepelného čerpadla, ktoré bude slúžiť aj ako rekuperačné vetracie zariadenie.

  • Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané pomocou strešných vtokov s horizontálnym odtokom.

  • Vykurovanie objektu bude elektrické podlahové pre každú jednotku zvlášť.

  • Areál bude oplotený, vstup bude cez posuvnú oceľovú bránu, prístup autom bude mať výlučne vlastník parkovacieho státia v rámci areálu.

    

   SO 300  Vodovodná prípojka

  • Na stavebný pozemok bude privedená plastová vodovodná prípojka s dimenziou DN40 o celkovej dĺžke L=10.0m, ktorá bude ukončená vo vodomernej šachte.

  • Vodovodná prípojka je navrhnutá pre zabezpečenie zásobenia pitnou, úžitkovou a požiarnou vodou plánovaného objektu.

  • Bude pripojená na verejný vodovod pomocou navrtávacieho pásu so zemnou súpravou.

    

  SO 400  Kanalizačná prípojka       

  • Splaškové vody z objektu budú odvádzané do verejnej kanalizácie pomocou kanalizačnej prípojky s dimenziou DN150-d160x4,0mm o celkovej dĺžke L=6,0m.

  • Na pozemku sa vybuduje domová kanalizačná revízna šachta.

   

  SO 620  Káblový rozvod NN (NN prípojka)

  • Navrhovaný objektbude zásobovaný el. energiou z navrhovanej TS z rozvádzača RH-E vývod č.1 a 2.

  • NN rozvod bude vyhotovený zemnými káblami 2xNAYY-J 4x240mm2 a ukončený v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini SR4 umiestnenej v bočnej stene objektu na verejne prístupnom mieste vedľa RE.P č. 1 až 3.

    

   SO 700  Sadové úpravy, oplotenie a drobná architektúra

  • Voľné plochy budú zatrávnené, resp. zasypané vymývaným štrkom. Okolo samotnej budovy, skladu odpadov, parkovísk a komunikácie sa počíta s výsadbou nízkejzelene.

  • Vlastný areál bude oplotený priehľadným oplotením výšky 1,8m z poplastovaného drôtu.

  • Priestor pre nádoby na smeti bude riešený vedľa vlastného objektu, pri navrhovanej účelovej komunikácie „A“, pre 2 kusy kontajnerov (1100 litrov) s rozmermi 3,2m x 2,6m, s priehľadným múrikom a zastrešením.

    

   Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

   12.07.2017 o 10.00 hodine

   so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť       č. 311.

   Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

    

   Poučenie:

   Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

   K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

   Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

    

   Príloha:

  • situácia

    

   Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

   Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

   Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

   Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

    

    

    

    

   Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzujú vyvesenie a zvesenie oznámenia.

    

    

   Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................      

   Doručí sa:

   účastníkom konania verejnou vyhláškou

  • PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

   (splnomocnený zástupca navrhovateľa)

  • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

  • Ing. Zoltán Pintér, PZ-CONSTRUCT s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

  • GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

  • Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

   dotknuté pozemky a susedné pozemky: register "C" parc. č. 3080/210, 3080/212, 3080/1, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3080/14, 3080/18

  • TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 811 08 Bratislava

  • Roland Zilizi, 925 82 Tešedíkovo č. 186,

  • Patrik Vašák, Dlhoveská č. 1382/19, 927 05 Šaľa

  • Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa

  • Angel food s.r.o., Mudrochova 965/15, 942 01 Šurany

  • Katalin Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731

  • Bc. Attila Kurucz, 925 81 Diakovce č. 731

  • Edita Pappová, Lieskovská č. 745, 925 71 Trnovec nad Váhom

  • PLAYERS s.r.o., Cintorínska č. 2, 942 01 Šurany

  • Nguyen Thi Thu Ha, Dlhoveská č. 1415/24, 927 05 Šaľa

  • BETALOV, s.r.o., Hlavná č. 45/26, 927 01 Šaľa

  • Ján Kmeťo, Nivy č. 1463/7, 927 05 Šaľa

  • Prvá slovensko-maďarská obchodná spoločnosť, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa

  • Iveta Košecová, Rímska č. 2164/14, 927 05 Šaľa

  • MEDIK centrum Šaľa, s.r.o., Hollého č. 9, 927 05 Šaľa

  • Dália Szőcs, Gen. L. Svobodu č. 1935/1, 927 05 Šaľa

  • K Slovakia, s.r.o., Sklenárova č. 48, 821 09 Bratislava

  • Pavol Novomestský, Nešporova č. 1007/7, 927 01 Šaľa

  • JUDr. Peter Belovič, Nitrianska č. 1744/39, 927 05 Šaľa

  • JUDr. Eva Szikorová, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 556

  • Ľubica Vojteková, Hollého č. 20, 927 05 Šaľa

  • Salón ANGELIKA, s.r.o., Budovateľská č. 2256/52, 927 01 Šaľa

  • Eva Kissová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 641

  • Miroslav Korec, Jaseňová č. 2120/7, 927 01 Šaľa

  • Sportstyle s.r.o., Slnečná č. 1941/7, 927 05 Šaľa

  • Sinta s.r.o., Krušovská č. 4194/40, 955 01 Topoľčany

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

  • Monika Hadnaďová, Cukrovarská č. 733/44C, 926 01 Sereď

  • Martina Varsányiová, Nitrianska č. 1934/10, 927 05 Šaľa

  • BB-Hollandtex s.r.o., Budovateľská č. 16, 927 01 Šaľa

  • ORIGO PARTNERS, s.r.o., Pázmáňa č. 2125/27, 927 01 Šaľa

  • František Kovács, Bottova č. 1021/8, 927 01 Šaľa

  • MB EURO – MONT s.r.o., Hollého č. 1854/9, 927 05 Šaľa

  • HARMÓNIA VZ, s.r.o., 8. mája č. 908/15, 927 01 Šaľa

  • AW – DENT, s.r.o., 925 85 Neded č. 309

  • SAVEDENT s.r.o., Brezová č. 2, 927 01 Šaľa

  • Adriana Kováčová, Budovateľská 543/14, 927 01 Šaľa

  • Jana Vinczeová, Bartakovičová č. 925 85 Neded č. 3

  • Monika Magdalíková, Bernolákova č. 1512/24, 927 05 Šaľa

  • Kristína Bírová, Fr. Kráľa č. 2153/29, 927 05 Šaľa

  • MVDr. Attila Szatmáry, Čsl. armády č. 176, 925 72 Selice

   Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

   Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

    

   dotknutým orgánom jednotlivo

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra

  • OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

  • Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

  • OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

  • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

  • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

  • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

  • SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

  • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa

  • Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

  • MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná č. 4, 927 01 Šaľa

  • Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

  • CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta

  • WISPER s.r.o., Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky

  • MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., (ORANGE) Letná č. 796/9, 921 01 Piešťany

  • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova č. 36, 851 01 Bratislava

  • MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

  • MsÚ v Šali, referát životného prostredia

  • MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

    

   na vedomie

  • PZ-CONSTRUCT, s.r.o, Veľkoblahovská č. 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda

   (splnomocnený zástupca navrhovateľa)         

  • < >

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                   Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                                  vedúca stavebného úradu

                                                                                       na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016