Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:04  //  aktualizácia: 08.12.2016 - 14:25  //  zobrazené: 7302

Základné školy v meste Šaľa

Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:    9

Počet žiakov: 123

Počet pedagogických zamestnancov:  12

Riaditeľ školy: Mgr. Janka Tóthová

Telefónny kontakt: 031/7702186

e-mail:  zsbero@stonline.sk

Webové sídlo: www.zsbernolakovasala.edupage.org   

 

Dňa 1. 9. 2016 prišlo k splynutiu základnej školy a materskej školy, čím vznikla nový právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa.

Nachádza sa na periférii mestskej časti Šaľa-Veča, v tichom a veľmi príjemnom prostredí plnom zelene. Poskytuje kultúrne, izolované a bezpečné prostredie.

V súčasnosti ju tvorí hlavná budova s učebňami, telocvičňa, školská jedáleň, dielne, skleník a priestranný areál určený na oddych a šport. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom a detským ihriskom pre deti v MŠ.  Priestory poskytujú žiakom možnosti v uplatnení svojich schopností a nadania v oblasti vedy, techniky, umenia aj športu. Na šport je určená telocvičňa s horolezeckou stenou, futbalové ihrisko, tréningové plochy na atletiku, hádzanú, volejbal, pozemný hokej a tenisový kurt. Ihrisko s mantinelmi slúži v zimnom období ako prírodná ľadová plocha. Areál využíva aj široká verejnosť počas celého roka.

Dlhodobo sa zameriavame na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dosahujú výsledky, na ktoré sme hrdí.

Škola je zapojená do národného projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. V oblasti vyučovania technickej výchovy sa škola snaží poskytnúť žiakom základné vedomosti a tiež zručnosti pri práci s materiálom v dielňach a tým rozšíriť možnosti štúdia aj v školách s technickým zameraním a následné lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Škola sa zameriava aj na vyučovanie informatiky. Prehĺbením zručností v práci s počítačom a inou digitálnou technikou je sledované rozšírenie možností uplatnenia sa žiakov v rôznych typoch škôl.

Účasťou v národnom projekte PRINED – PRojekt INkluzívnej Edukácie si škola na základe získaných skúseností vytvorila podmienky na realizáciu cieľov v oblasti inkluzívnej edukácie. Cieľom je zaujímavou formou udržať deti čo najdlhšie v škole. Venovať sa aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Majú možnosť pracovať v krúžkoch zameraných na prírodné vedy, šport a umenie. Starajú sa nielen o školský areál, ale zveľaďujú aj životné prostredie vo svojom okolí. V spolupráci so šachovým oddielom TJ Slovan Duslo Šaľa pracuje na škole šachový krúžok. V rámci regionálnej výchovy vedieme žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti, tradícií a kultúrneho bohatstva nášho regiónu.

Získané vedomosti a zručnosti prezentujú pri práci na rôznych projektoch. Organizujeme Dni otvorených dverí, Športové soboty, Akadémie, Karneval na ľade, Fašiangy a pracujeme na rôznych triednych a mimoškolských projektoch zameraných na významné udalosti.

Sme školou rodinného typu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Našim mottom je myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: „Robme všetko, ako najlepšie vieme.“ Preto všetku činnosť smerom k žiakom, rodičom a širokej verejnosti smerujeme k tomu, aby každý našiel svoje miesto, aby každý zažil pocit úspechu a aby každý priložil ak nie ruku, tak aspoň prst k spoločnému dielu.

 

Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa

Školský rok: 2016/2017
Počet žiakov: 375
Počet tried: 19
Počet pedagogických zamestnancov: 28
Počet nepedagogických zamestnancov: 13
Riaditeľ školy: Mgr. Ján Minár
Kontakt:  031/ 771 5666, 031/ 771 3839; fax - 031/ 771 3839
e-mail: skola@zshollehosala.sk, director@zshollehosala.sk
Webové sídlo: http://zshollehosala.edupage.org/   

http://sala.sk/aaa_data/component_photo/100/816/f135f.jpg

 

Škola začala svoju činnosť v školskom roku 1991/1992. V roku 1993 nadobudla štatút právneho subjektu ako prvá v meste Šaľa. V roku 2000 bol škole prepožičaný čestný názov „ZŠ Jána Hollého Šaľa“. Umiestnená je v mestskej časti Veča ako škola pavilónového typu.
Základná škola Jána Hollého je plnoorganizovanou školou  s 32 učebňami, z ktorých je 12 odborných. 6 učební je vybavených interaktívnou tabuľou, 3 učebne s výpočtovou technikou a tabletami. Jedna učebňa je multimediálna s knižnicou. V škole sú zriadené 2 telocvične, súčasťou je posilňovňa a v areáli školy sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelým povrchom

a tartanovou dráhou. Škola je vybavená kompletných lyžiarskym výstrojom pre 40 žiakov.

Veľký dôraz sa kladie na popoludňajšiu záujmovú činnosť, získavanie žiakov pre aktívnu činnosť v čase voľna. Aj v tomto školskom roku ponúka škola 19 krúžkov v oblasti spoločenskovednej, umeleckej, jazykovej, športovej a technickej. Veľký dôraz kladieme na prípravu žiakov v predmetových olympiádach a v športových súťažiach, budeme sa snažiť udržať umiestnenia na popredných priečkach v rámci okresu, kraja a SR. Tiež pokračujeme v zavádzaní nových, efektívnych foriem a metód vyučovania a v ďalšom vzdelávaní učiteľov a to hlavne v oblasti edukačných zručností.

V školskom roku 2013/2014 škola nadviazala spoluprácu so Základnou školou Horka  - Domky v Třebíči v Českej republike, čím sa vytvorili podmienky a možnosti spolupráce v oblasti výchovy, vzdelávania a záujmových aktivít oboch škôl.

 

Profilácia a zameranie školy

 

Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú a športovú streľbu.
Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov už od 1. ročníka  ZŠ, na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky a informatickej výchovy, fyziky, geografie, biológie, chémie a dejepisu. Veľký dôraz sa kladie na prácu so žiakmi s poruchami učenia, na popoludňajšiu záujmovú činnosť a získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna so snahou odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia. 

V školskom klube detí pestrou a zaujímavou činnosťou dopĺňame výchovno-vyučovací proces s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru s cieľom vychovať aktívneho človeka schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť centrum kultúry a športu a posilnenie výchovných funkcií prostredníctvom záujmových aktivít žiakov, rozvíjanie pohybových aktivít a zvyšovanie fyzickej zdatnosti žiakov.


Dlhodobé projekty

 

Škola je zapojená do projektov: Škola podporujúca zdravie a zdravý spôsob života, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Podpora talentov zameraných na hádzanú  a športovú streľbu, Podpora programov IKT, Ovocie a zelenina v školách, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva a projekt a. s. Duslo Šaľa so základnou školou v rámci profesionálnej orientácie žiakov.

V auguste 2016 bola dokončená rekonštrukcia výmeny okenných otvorov vo všetkých pavilónoch školy, zateplené boli strechy v pavilónoch B a C, v jarnom termíne v roku 2017 by sa mali zatepliť strechy v ostatných pavilónoch, v mesiaci október 2016 sa začnú práce na obnove fasády školy a plánovaná je aj výmena svietidiel v interiéri školy.

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka  2, Šaľa

 

Školský rok: 2016/2017 

Počet tried: 23

Počet žiakov: 350 

Počet pedagogických zamestnancov: 38 

Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Husáriková

Kontakt:  tel. 031/7016881,  fax 031/7016881

e-mail: zskratka@centrum.sk

Webové sídlo: www.zskrsala.sk 

 

Školský rok 2016/2017 je 32. školským rokom v histórii školy. Základnej škole bol v roku 2008  prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Budova školy sa nachádza v tichom prostredí plnom zelene. Jej súčasťou sú dve telocvične a veľký pekný areál, ktorého dominantou je zrekonštruované trávnaté futbalové ihrisko. Výrazným prvkom v areáli je novovybudované multifunkčné ihrisko, ktoré škola získala vďaka Mestu Šaľa a Úradu vlády SR.  Žiaci sa vzdelávajú v estetickom prostredí, ktoré sa skvalitnilo rozsiahlou vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou budovy školy. Vybudovala sa učebňa v prírode. Všetky triedy sú zariadené novými jednomiestnymi školskými lavicami,  stoličkami a  novými tabuľami. Triedy v  5. – 9. ročníku sú vybavené kamerovým systémom, ktorý sa nachádza aj vo vstupných priestoroch školy a tiež v telocvičniach. Žiaci si obľúbili hudobné zvonenie, ktoré nahradilo predchádzajúce klasické zvonenie. Samozrejmosťou sú tri počítačové učebne, ktoré sa využívajú nielen vo vyučovacom procese, ale aj v záujmovej činnosti žiakov. Priebežne sa dopĺňajú učebné pomôcky, didaktická technika, rôzne výučbové programy, žiaci a učitelia pracujú s interaktívnymi tabuľami. V školskom roku 2012/2013 sa zriadila nová školská knižnica, ktorá sa postupne vybavuje ďalšími knižnými titulmi. Zmodernizovalo sa vybavenie školskej jedálne, ktorá bola vybavená novými jedálenskými stolmi a stoličkami. V školskom roku 2013/2014 pribudla nová tabletová učebňa s dvadsiatimi tabletmi a ďalšou interaktívnou tabuľou.  V školskom roku 2014/2015 sa v spolupráci s rodičmi zakúpilo 173 ks šatňových skriniek pre žiakov 1. – 4. roč. V školskom roku 2015/2016 sa zakúpili šatňové skrinky aj pre žiakov 5. a 9. ročníka. Každý žiak 1. – 9. roč. má svoju šatňovú  skrinku. Škola od svojho začiatku nesie prívlastok jazyková, čo sa odrazilo  v školskom vzdelávacom programe Šanca pre všetkých. Aj v inovovaných  učebných plánoch sme výrazne posilnili hodiny anglického a nemeckého jazyka. Anglický jazyk sa učia povinne  všetci žiaci od 1. ročníka, rovnako aj informatiku alebo informatickú výchovu.

Ďalšie informácie:

 • vytvárame kvalitné podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov bez ohľadu  na ich schopnosti či úroveň  nadania tak, aby mal každý žiak šancu  v niečom vyniknúť a byť úspešný,

 • snažíme sa,  aby žiaci získali čo najlepšie jazykové, komunikačné zručnosti v anglickom a v nemeckom jazyku a zároveň vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky, aby sa stali prirodzenou súčasťou ich základného vzdelania, vzdelávanie podporujeme aj  exkurziami do Rakúska a viacdňovými pobytmi v Anglicku, naposledy v školskom roku 2014/2015,

 • žiaci vynikajúco reprezentujú svoju školu a mesto v rôznych predmetových olympiádach v rámci mesta, okresu či kraja, pekné výsledky dosahujú aj v športových súťažiach,

 • v školskom roku 201/2016 sa umiestnili  žiaci vo vedomostných súťažiach a predmetových olympiádach  na 2.  mieste v meste i v okrese Šaľa a získali vynikajúce 10. miesto v Nitrianskom kraji (hodnotených bolo cca 229 plnoorganizovaných škôl). Žiaci sa zapojili do všetkých športových  súťaží a v celkovom hodnotení získali 6. miesto v meste i v okrese Šaľa a 38. miesto v Nitrianskom kraji (hodnotených cca 229 škôl). Tieto výsledky zaraďujú školu už viac rokov na popredné miesta v rámci mesta, okresu i kraja, 

 • žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v testovaní deviatakov – ich výsledky sú pravidelne lepšie ako celoslovenský priemer, vynikajúco sa darilo deviatakom aj v školskom roku 2015/2016, keď v testovaní z matematiky získali 2. miesto a v testovaní zo slovenského jazyka 2. miesto medzi šalianskymi školami, v rámci okresu boli v matematiketretí a v slovenskom jazyku sa umiestnili na druhom mieste,

 • v rámci záujmových útvarov  sa naši žiaci zapájajú do bohatej mimoškolskej činnosti, v škole pracuje 21 krúžkov s rôznym zameraním, zúčastňujú sa plaveckých kurzov, škôl v prírode, lyžiarskeho a snowbordového výcviku, výletov, exkurzií a pod.,

 • už pätnásty školský rok sa v samostatných triedach venujeme  vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorých je v tomto školskom roku 105 - výber žiakov  realizuje  CPPPaP v Šali  prostredníctvom testov, prihlásiť sa možno na telefónnom čísle 031 7705464, bližšie informácie môžu získať rodičia priamo v škole na telefónnom čísle 031 701 6881, 

 • v škole pracuje jednapsychologička, ktorá sa venuje hlavne žiakom so zdravotným  znevýhodnením, žiakom s nadaním a tým, ktorí potrebujú ich pomoc, rada poradí aj rodičom,

 • máme dobrú spoluprácu s rodičmi, ktorí školu prostredníctvom Rady rodičov významne podporujú,

 • zapojili sa do mnohých projektov, napr.: Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecné vzdelávacie predmety, Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej škole, Národný  projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a ďalšie,   

 • vzdelávajú sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia, aby sa aj prostredníctvom ich vzdelávania skvalitňoval a modernizoval vyučovací proces.  Podrobné informácie získate  na webovom sídle školy www.zskrsala.sk alebo prostredníctvom osobnej návštevy v škole.

   

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Školský rok:  2016/2017

Počet tried: 29 (z toho 1 špeciálna trieda)

Počet detí a žiakov:  622, z toho: 580 žiakov v ZŠ; 42 detí v MŠ
Počet pedagogických zamestnancov:  51
Riaditeľ školy: PhDr. Rudolf Kuklovský, riaditeľ školy
Kontakt:  031/7702466
e-mail: zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk
Webové sídlo: www.zsmurgasasala.edu.sk
FB:  https://www.facebook.com/zsmurgasa/

 

o331

 

 

 

 

 

Škola:

Základná škola bola odovzdaná do užívania k 1. 9. 1972 pod názvom Základná deväťročná škola, Sídlisko Váh. Od roku 1985 je zameraná na rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov v rámci tried II. stupňa. Dňa 20. 2. 2004 bol škole prepožičaný čestný názov Základná škola Jozefa Murgaša. Orientácia vyučovania bola na II. stupni rozšírená o výučbu informatiky. Od 1. septembra 2009 je základná škola spojená s materskou školou a pracuje ako jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou  Jozefa Murgaša, Horná  22, Šaľa.

 

Vzdelávanie:

 • Predprimárne vzdelávanie poskytované materskou školou postupuje vo svojej činnosti podľa inovovaného ŠkVP „Farebný svet“. V rámci neho sa realizuje program environmentálnej gramotnosti a ekologickej výchovy, jazykovej gramotnosti, elementárnych počítačových, informačných a matematických kompetencií, pozitívneho vzťahu k ľudovej slovesnosti a pod.

 • Primárne vzdelávanie na I. stupni je zamerané na výučbu anglického jazyka a základy informatickej výchovy, resp. informatiky, tiež na posilnenie predmetov slovenský jazyk, matematika, výtvarná a telesná výchova.

 • Nižšie stredné vzdelávanie na II. stupni sa realizuje podľa ŠkVP „Moderná škola – cesta za poznaním“, v triedach zameraných na vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov a v triedach zameraných na regionálnu výchovu. Ďalšia profilácia smeruje k výučbe cudzích jazykov – anglického a nemeckého.

 

Ponúkame:

 • kvalifikovaný pedagogický personál – učitelia, špeciálny pedagóg, vychovávateľky,

 • výučbu anglického jazyka a počítačovej gramotnosti v rámci I. stupňa od 1. ročníka,

 • rozšírené vyučovanie matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov (od 5. ročníka II. stupňa),

 • výučbu cudzích jazykov – anglický, nemecký na II. stupni,

 • využívanie interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese,

 • kvalitné technické vybavenie 4 počítačových učební,

 • odborné učebne (chémia, fyzika, biológia) doplnené o informačno-komunikačné technológie,

 • bezpečnostný kamerový systém,

 • multifunkčné športové ihrisko pre potreby žiakov školy,

 • detské ihrisko pre deti MŠ, žiakov I. stupňa a ŠKD,

 • pravidelné organizovanie škôl v prírode, lyžiarskych a plaveckých výcvikov, odborných exkurzií,

 • moderné jazykové laboratórium,

 • rozmanitú záujmovú činnosť,

 • elektronické testovanie (Testovanie 5 a Testovanie 9),

 • pravidelnú logopedickú starostlivosť pre deti MŠ a žiakov ZŠ,

 • špeciálnu triedu zameranú na ľahké mentálne postihnutie,

 • činnosť 2 asistentov učiteľa na I. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

 • začlenenie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do výchovno-vzdelávacieho procesu (integrácia žiakov v bežných triedach),

 • úzku kooperáciu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šalia ďalšími odbornými pracoviskami.


Priestory školy
Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu sú k dispozícii:
14 tried pre ročníky  1. – 4.,
14 tried pre ročníky 5. – 9.,
1 špeciálna trieda,

2 triedy MŠ,

8 oddelení ŠKD (prevádzkujú činnosť v triedach I. stupňa),

1 učebňa biológie, l učebňa chémie, l učebňa fyziky, 4 učebne informatiky, 3 učebne cudzích jazykov, 1 učebňa na vyučovanie etickej výchovy,  1 knižnica (pre I. a II. stupeň), 1 školská dielňa, klubovňa pre voľnočasové aktivity. Súčasťou objektu školy sú 2 átriá a 2 telocvične, multifunkčné ihrisko, resp. detské ihrisko pre potreby MŠ, ZŠ a ŠKD.
 

Vybavenie tried:

 • pravidelne dopĺňaný moderný školský nábytok (lavice, stoličky, skrine), koberce (oddychová zóna) vo všetkých triedach I. stupňa,

 • keramické tabule v časti tried,

 • moderné šatníkové skrine pre deti MŠ a žiakov ZŠ,

 • projektory, netbooky, notebooky, keramické tabule a pod.

Žiaci školy dosahujú popredné umiestnenia v rámci krajských, resp. celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží (Európa v škole, matematická, biologická, geografická olympiáda, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, športové súťaže a pod.)

V hodnotení predmetových olympiád a postupových súťaží škola získala opakovane za posledné dva roky 1. miesto v okrese Šaľa a 3. miesto v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), resp. v športových súťažiach 1. miesto v rámci NSK. V celoslovenskom testovaní žiakov  9. ročníka škola dosiahla percentuálnu  úspešnosť v slovenskom jazyku a v matematike výrazne nad celoslovenský priemer (v školskom roku 2015/2016 v predmete MAT priemerná percentuálna úspešnosť školy – 79, 90 %; v predmete SJL – 74, 70%). V hodnotení základných škôl v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016, ktoré bolo realizované Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO škola obsadila celkové 8. miesto, resp. 5. miesto v rámci základných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Škola bola/je dlhodobo zapojená do viacerých projektov: Infovek, Otvorená škola, Škola budúcnosti, Správaj sa normálne, Na kolesách proti rakovine, Cesta k emocionálnej zrelosti, Maľovaná fyzika, NAJ – trieda, Deň narcisov, Biela pastelka, Školské ovocie, Všedkovedko, Maksík, iBobor, Kozmix, Čitateľský oriešok a pod. V rámci národných projektov sú to predovšetkým: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E-test), Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, projekt „Byliny“, Objavné vyučovanie, Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách a pod.

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

 

Školský rok:   2016/2017

Počet tried:     21

Počet žiakov:  421

Počet pedagogických zamestnancov:     36

Riaditeľ školy:  Mgr. Lýdia Muráriková

Telefónny kontakt:    031/7702611, 031/7021238

e-mail:    zspiosa@centrum.sk 

Webové sídlo:  www.zslssa.edupage.org

 

                            

            Foto školy 001

 

Základná škola  poskytuje vzdelávanie   a  výchovu  podľa  dvoch  školských  programov. Vzdelávací   program  s  názvom   „Myslime,   tvorme  a  učme   sa!"  poskytuje   primárne vzdelávanie žiakom 1. -  4. ročníka a  nižšie  sekundárne vzdelávanie žiakom 5. – 9.  ročníka.
Na základe profilácie majú žiaci možnosť:
• výberu zo štyroch cudzích jazykov – anglického, nemeckého, ruského a francúzskeho,
• učenia sa cudzích jazykov od 1. ročníka,
• práce s informačno-komunikačnou technikou s  využitím  nových  výučbových    programov vo väčšine predmetov,
• získavania technických zručností v určených predmetoch od 5. ročníka,

• rozvíjanie vedomostí v prírodovedných predmetoch, najmä v predmete chémia.


      Výchovný  program školského  klubu  detí  s  názvom  „Úsmev a spokojnosť“   pripravuje  široké možnosti zmysluplného a zaujímavého využitia  času  žiakov  1.– 4. ročníka  a  v  čase   po povinnom vyučovaní, ale  aj  pre  pomoc  rodičom  od  skorých  ranných  hodín.  ŠKD  je  v prevádzke od 6.00 hod. do 17.00 hod. s piatimi oddeleniami.
      Cieľom vyučovacích a  výchovných  programov je   rozvíjanie   kľúčových   kompetencií  žiakov a zručností s využitím  inovačných  a   tvorivých   metód   vyučovania  a  zážitkového   učenia.
      Vo   vyučovacom  procese  sa  cieľavedomá  spolupráca  rodiny   a  školy   premietla   do  kvalitných výsledkov v celoštátnom testovaní žiakov  5. a 9. ročníka.  Žiaci  v matematike   a v  slovenskom  jazyku  a  literatúre  dosiahli  v   oboch  ročníkoch   a  v  oboch   predmetoch  lepšie percento úspešnosti ako celoslovenský priemer.
Žiaci tunajšej školy sa zapájajú do všetkých predmetových  olympiád. Úspešne  sa  prezentujú aj  v recitačných  súťažiach (Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov  Kubín), v súťažiach  literárnej  tvorivosti   (Európa  v  škole,   Prečo   mám  rád  slovenčinu,  Slovensko),  v   matematických súťažiach    (Matematická    olympiáda,    Pytagoriáda,   Matematický    klokan,   Maks),    vo vedomostných  súťažiach   (Čo  vieš  o hviezdach,  Génius  Logicus),  v speváckych súťažiach (Slávik Slovenska) a vo výtvarných súťažiach.

Škola sa cieľavedome venuje výchove mladých športovcov, najmä v hádzanej  a  priebežne  v atletike a kolektívnych športoch. V hádzanej dosahujú dievčatá stabilné umiestnenia na úrovni kraja i Slovenska.
V   popoludňajších  hodinách   majú   žiaci    možnosť   navštevovať   záujmové    útvary umeleckého,  športového  a   náučného zamerania: spevácky,  chemický  krúžok,  krúžky cudzích    jazykov,   ďalšie   krúžky:   Fyzika   hrou,  Poznávanie   prírody,   Matematika  prevažne vážne,  Hádzaná  a Športové hry.
Žiaci a pedagógovia pracujú v projektoch: Škola podporujúca zdravie, 
                                                                     Unicef – Škola priateľská k deťom,
                                                                     Detský čin roka,
                                                                     Strom  života.
Významná je spolupráca so školami v zahraničí: s Maďarskom, s cieľom podpory  uchovania   slovenského jazyka a slovenských tradícií   a   v   rámci  medzinárodného projektu eTwinning s Českou republikou.

Výchova a vyučovanie sú ďalej podporované exkurznou činnosťou  a   ďalšími   rôznymi   aktivitami v spolupráci s Duslom Šaľa, a. s., UKF v Nitre –  katedrou fyziky, Združením  učiteľov   chémie  a  autorkou  učebníc  chémie,  Gymnáziom  Juraja  Fándlyho  v   Šali,

strednými odbornými školami a materskými školami.
Okrem vzdelávacej, výchovnej a mimoškolskej činnosti  sa  v  škole  kladie   veľký   dôraz  na spoluprácu  s  rodinou a spoločnú  výchovu  k  tolerancii, úcte,  znášanlivosti a k  vlastenectvu ako dôležitej súčasti orientácie budúcich absolventov v reálnom živote.

Základná  škola  má  výhodnú  polohu  v  centre  mesta.  Súčasťou  školského   areálu sú okrem     hlavných  pavilónov    aj    telocvičňa,    školské    dielne,   samostatná   budova  školskej  jedálne a školského  klubu  detí.  Na športové účely slúži  multifunkčné  ihrisko s umelým  trávnikom.

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským  - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa 

 

Školský rok :  2016/2017

Počet tried :  9

Počet detí : 150

Počet pedagogických zamestnancov:  14

Riaditeľka školy : Mgr. Katarína Dohányosová

Telefónny kontakt:  031/ 7703495  ZŠ

e-mail : pazmanymta@zoznam.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

ZŠ s MŠ poskytuje predškolskú výchovu detí od 2 do 6 rokov a základné vzdelanie pre žiakov mesta Šaľa a z okolitých obcí ako aj pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  v maďarskom jazyku.

Svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov: matematiky a informatiky a orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny.
Trieda MŠ sa nachádza v budove MŠ na  Družstevnej  ulici. Deti majú možnosť sa oboznámiť so základmi komunikácie v anglickom jazyku a zúčastňujú sa tradičných programov školy, ako sú Jedličková slávnosť, estrádny program ku Dňu matiek, Deň detí, divadelné predstavenia, športové aktivity, atď.

Základná škola je zapojená do viacerých projektov, ktoré podporujú realizáciu cieľov výchovno-vyučovacieho procesu: rozvíjanie individuálnych schopností žiakov, rozvíjanie schopnosti získavať a spracovať informácie prostredníctvom internetu, prezentovať sa a zároveň rozvíjať sociálne kompetencie žiakov: spolupracovať, pracovať v tíme, atď. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v predmetových olympiádach a rôznych  súťažiach, najmä  vo

fyzike, matematike a v maďarskom jazyku.
V škole je 12 záujmových krúžkov, ktoré  ponúkajú  žiakom   voľnočasové   a    mimoškolské

aktivity, možnosť exkurzií a výletov.
Na  podporu  zdravého vývoja detí škola pravidelne  organizuje  plavecké kurzy, lyžiarske výcviky a školy v prírode. Triedy sú vybavené keramickými tabuľami, ktoré zabezpečujú bezprašné pracovné prostredie, na 1. stupni majú deti ortopedické sedacie kliny na zabezpečenie správneho držania tela. Vo všetkých triedach je nový školský nábytok, dataprojektor, počítač,  nové podlahy a vytvorená je ďalšia multimediálna učebňa s novou výpočtovou technikou. Škola je dobre vybavená didaktickými a učebnými pomôckami, má vlastnú žiacku ako aj učiteľskú – odbornú knižnicu.

V škole vzniklo stredisko pre talentovaných žiakov pod názvom "Talentbodka", ktoré je zamerané predovšetkým na rozvíjanie schopností a vedomostí žiakov z prírodovedných predmetov.
Veľký dôraz sa kladie na systematické odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov, každý sa zúčastňuje ďalšieho vzdelávania, tzv. Letných akadémií,  odborných seminárov, školení a svoje nové poznatky aplikuje v modernizácii  vyučovania vo svojom predmete.  

 

Názov školy: Centrum voľného času Šaľa

 

Školský rok:  2016/2017

Počet záujmových útvarov:  69

Počet členov: 1343

Počet pedagogických zamestnancov:  7

Riaditeľ školy : Ing. Michal Malárik

Telefónny kontakt: 031 770 3320

e-mail:  cvc@cvcsala.sk

Webové sídlo: www.cvcsala.sk

 

Centrum voľného času  poskytuje deťom, mládeži a rodičom možnosť plnohodnotného využívania voľného času počas celého školského roka vrátane prázdnin. Najlepšie výsledky dosahuje v zabezpečení pravidelnej záujmovej činnosti, v príprave a realizácii jednorazových podujatí, cyklických podujatí a podujatí k aktuálnym príležitostiam.

CVČ  vo svojom výchovnom programe má vypracované výchovné štandardy podľa tematických oblastí výchovy, ktoré  nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov v škole.

CVČ spolupracuje so všetkými inštitúciami a organizáciami v meste, ktoré organizujú pravidelnú záujmovú a záujmovo-vzdelávaciu činnosť detí a mládeže vo všetkých oblastiach spoločenského života na báze dobrovoľnosti. Celoročná  výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v dvoch budovách:

 • v hlavnej budove s triedami, klubovňami, kancelárskymi priestormi, posilňovňou a učebňou výpočtovej techniky

 • vo viacúčelovej prístavbeCVČ s možnosťouvyužívania pre športové, divadelné, tanečné súbory a krúžky.

  Na krúžkovú činnosť si centrum prenajíma aj ďalšie priestory -  hlavne na športové krúžky:  krytá plaváreň, telocvične pri ZŠ, mestská športová hala, ihriská ZŠ. Prácu s divadelným súborom Materinky  realizuje v bábkovej sále MsKS Šaľa. Na základe dobrej spolupráce s MsKS tu centrum organizuje aj iné kultúrno-spoločenské podujatia (premiéry divadelných súborov, súťaže v speve a v tanci).

 

 

 

Názov školy: Základná umelecká škola v Šali

 

Školský rok:  2016/2017

Počet tried:  33

Počet žiakov: 703

Počet pedagogických zamestnancov:  32

Riaditeľ školy: Akad. soch. Milan Jančovič

Telefónny kontakt: 031/770 2316

e-mail:  zus.sala@gmail.com

Webové sídlo: www.zussala.sk

 

 

Škola poskytuje základné umelecké vzdelávanie v štyroch odboroch. Hudobný odbor sídli v budove na Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno-dramatický odbor v budove na Hlavnej ulici. Tanečný odbor využíva priestory MsKS v Šali. Našimi žiakmi môžu byť už deti v predškolskom veku, pre vekovo pokročilejších ponúkame štúdium pre dospelých.
Najstarším je hudobný odbor, ktorý ponúka výučbu klasického a moderného spevu, kompozície, hry na klavíri, keyboarde, akordeóne, flaute, trúbke, klarinete, husliach a gitare. Vyučovanie prebieha individuálne a skupinovo (podľa ročníkov). Individuálne vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi v 16 hudobných učebniach. Na skupinové vyučovanie je určená učebňa hudobnej náuky, ktorá je vybavená audiovizuálnou technikou, IKT, rozsiahlym archívom literatúry a hudobných nosičov, inštrumentárom ľahko-ovládateľných nástrojov a inými učebnými pomôckami. V hudobnom odbore majú žiaci možnosť získavať umelecké skúsenosti i v rôznych komorných zoskupeniach a v speváckom zbore.
Najpočetnejším je výtvarný odbor. Vyučovanie je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník ako je kresba, maľba, grafika, keramika, fotografia, email a  smalt. Žiaci rozvíjajú svoje zručnosti v 7 odborných učebniach. Majú možnosť pracovať s IKT nástrojmi a didaktickou technikou - PC, webkamera, softvér, internet. Najmladší spomedzi odborov je literárno-dramatický odbor. Jeho cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti vedomého, osobitého, prirodzeného a kultivovaného vyjadrenia v sociálnej a umeleckej komunikácii. Počas svojej existencie uviedol literárno-dramatický odbor autorské divadlá, dramatizácie, voľné adaptácie podľa autora, divadlo poézie, absolventské vystúpenia a množstvo drobných interných podujatí. Tanečný odbor sa realizuje v priestoroch DK a CVČ v Šali. V súčasnosti sa orientuje na prípravu mažoretiek a moderný tanec. Cieľom práce tanečného odboru je viesť deti k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové ale aj kolektívne cítenie.
Všetky odbory medzi sebou spolupracujú, čoho výsledkom sú školské projekty (Renesancia, Koncert pre kráľovnú, Z rozprávky do rozprávky, Predstavenie na motívy spevohry slovenského hudobného skladateľa Juraja Hatríka ,,Legenda o breze”, Koncert k výročiu narodenia J. S. Bacha a G. F. Händla, opera W. A. Mozarta ,,Čarovná flauta“ v netradičnom ponímaní a i.). Žiaci školy pravidelne účinkujú na koncertoch a podujatiach organizovaných mestom. Zúčastňujú sa rôznych výtvarných, tanečných a interpretačných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Každoročne sa časť žiakov Základnej umeleckej školy v Šali rozhodne pokračovať v umeleckom štúdiu na stredných a vysokých školách.